Orgány SZMP

Najvyšším orgánom SZMP je Konferencia SZMP. Koná sa raz do roka, raz za štyri roky je Konferencia volebná. Medzi jednotlivými Konferenciami zasadá a riadi SZMP Rada SZMP. Rada SZMP sa volí na 4 - ročné funkčné obdobie. Skladá sa z 5 - 8 členov, z ktorých jeden musí byť pretekármi zvolený zástupca pretekárov. Predseda riadi činnosť SZMP medzi zasadnutiami Rady SZMP prostredníctvom výkonného aparátu - sekretariátu SZMP - ktorý pracuje pod vedením generálneho sekretára SZMP. Sekretariát SZMP koná v rozsahu poverenia Rady SZMP a predsedu SZMP. SZMP navonok zastupuje predseda, alebo generálny sekretár v plnom rozsahu, alebo iný, písomne poverený člen Rady SZMP v rozsahu písomného poverenia schváleného Radou SZMP.
Činnosť a chod SZMP kontroľuje a usmerňuje kontrolór SZMP, ktorého funkčné obdobie je 5 rokov.
Rada SZMP si na skvalitnenie a urýchlenie svojej riadiacej činnosti môže vytvárať komisie. Fuknčné obdobie jednotlivých komisií je 4 roky.

PrílohaVeľkosť
Súbor Zoznam_Rada.docx15.16 KB