Orgány SZMP

Najvyšším orgánom SZMP je Konferencia SZMP. Koná sa raz do roka, raz za štyri roky je Konferencia volebná. Medzi jednotlivými Konferenciami zasadá a riadi SZMP Rada SZMP. Rada SZMP sa volí na 4 - ročné funkčné obdobie. Skladá sa z 5 - 8 členov, z ktorých jeden musí byť pretekármi zvolený zástupca pretekárov. Predseda riadi činnosť SZMP medzi zasadnutiami Rady SZMP prostredníctvom výkonného aparátu - sekretariátu SZMP - ktorý pracuje pod vedením generálneho sekretára SZMP. Sekretariát SZMP koná v rozsahu poverenia Rady SZMP a predsedu SZMP. SZMP navonok zastupuje predseda, alebo generálny sekretár v plnom rozsahu, alebo iný, písomne poverený člen Rady SZMP v rozsahu písomného poverenia schváleného Radou SZMP.
Činnosť a chod SZMP kontroluje a usmerňuje kontrolór SZMP, ktorého funkčné obdobie je 5 rokov.
Rada SZMP si na skvalitnenie a urýchlenie svojej riadiacej činnosti môže vytvárať komisie. Funkčné obdobie jednotlivých komisií je 4 roky.
Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov s právom hlasovať.
Rada SZMP je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady SZMP s právom hlasu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať.
Komisie prijímajú rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušnej komisie s právom hlasu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
Rozhodnutia, na ktoré je potrebná kvalifikovaná väčšina všetkých členov najvyššieho orgánu (Konferencie SZMP) s právom hlasu sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných Delegátov s právom hlasovať v tých rozhodnutiach, ktoré jasne stanovujú, určujú, Stanovy SZMP. Jedná sa hlavne o zásadné rozhodnutia, ako vznik, zmena, alebo zánik organizácie, vznik, vstup do obchodných spoločností a podobne.

PrílohaVeľkosť
Súbor Zloženie jednotlivých orgánov SZMP15.45 KB