Limity reprezentačných družstiev a kritériá pre reprezentačné výjazdy

Limity a kritériá SZMP pre reprezentačné družstvá:

Pre zaradenie do RD a pre hradenie nákladov prípravy reprezentácie, pre nominácie a za náklady spojené s reprezentáciou SR a SZMP Rada určuje splnenie týchto cieľov, limitov:
Limity a umiestnenia pre preplatenie nákladov spojených s účasťou na vrcholných podujatiach:
- účasť vo finále na vrcholných podujatiach MS,ME a SP pre seniorov a juniorov,
- umiestnenie do 25.m. na MS, ME v jednotlivcoch u mládeže 18 roční a mladší
- umiestnenie do 8.m. na MS, ME v biathle alebo triathle pre seniorov, do 6.m. pre juniorov
- do 3.m. 18 roční a mladší

Limity pre výjazdy na medzinárodné preteky a pre zaradenie do RD:

- dosiahnutie výkonu, súčet bodov za plávanie a kombi: - seniori muži 890 bodov A - limit, 840 bodov B – limit, 780 bodov C – limit, // ženy 807 bodov A - limit, 740 bodov B – limit 670 bodov C – limit,
- juniori 877 b A – limit, 800 b. B - limit , 710 b. C – limit, // juniorky 750 b. A - limit, 680 b. B – limit, 600 b. C – limit
- dorast 18 r. 880 b A - limit., 800 b. B – limit, 720 b. C – limit, // dorastenky 18 r. 760 b. A - limit, 690 b. B – limit, 600 b. C – limit
- dorast 16 r. 905 b.., // dorastenky 16 r. 850 b. (stanovené limity iba pre vrcholné podujatie, pretekári sú v CTM a ich príprava bude hradená CTM na základe kritérií stanovených pre CTM)
- v CTM môžu byť a byť preplácaní iba pretekári max. do 21 r.
- pre výpočet limitov sa bral bodový priemer prvých 40 pretekárov z vrcholných podujatí všetkých uvedených vek. kategórií v r. 2013 a 2014 ( ME, MS a OHM)
- pre obdobie 01.01. – 31.03. je potrebné splnenie C limitu, pre obdobie 01.04. – 31.05. splnenie B limitu a pre ďalšie obdobie a pre účasť na vrcholnom podujatí je potrebné splnenie A limitu. Platí pre každý kalendárny rok.
- pre zaradenie do RD je potrebné splniť v kategóriách – seniori, juniori, 18 roční min. B limit. Zaradenie do RD je možné aj v priebehu RTC.
- v prípade splnenia A limitu sa náklady spojené s účasťou na vrcholných podujatiach v kat. seniori, juniori uhrádzajú v plnej výške, pri B limite 50 % nákladov, pri C limite 25% nákladov. Pre dorast „18“ stačí splnenie B limitu v prípade C limitu sa náklady uhrádzajú v 50% výške. Pre dorast „16“ sa náklady uhrádzajú v prípade splnenia limitu pre zaradenie do CTM.
- splnenie týchto limitov,bodov je možné na akomkoľvek podujatí (v prípade regulárnosti tratí, inak sa uplatní prepočet na reálny stav a podmienky) vrátane domácich súťaží.
- nominácie na MS, ME v biathle, triathle sa budú robiť na základe umiestnenia na pretekoch v biathle, triathle a na základe výkonu v súčte bodov za plávanie + kombi alebo plávanie + beh..
- účasť na vrcholných podujatiach (MS, ME, SP) bude zabezpečená cez SZMP v prípade, že bude v priebehu RTC do konania vrcholného podujatia v MP splnený pretekárom niektorý z vyššie uvedených limitov a to v rozsahu splneného limitu
- nominácie na medzinárodné podujatia, ktoré bude zabezpečovať, hradiť SZMP, sú plne na rozhodnutí Rady SZMP s prihliadnutím na plnenie limitov
- účasť na vlastné náklady, alebo na náklady oddielov, klubov je možná na ľubovoľnom medzinárodnom podujatí ( s rozsahom miest určených v pozvánke, alebo miest, ktoré neobsadí nomináciou na toto podujatie SZMP) s výnimkou vrcholných podujatí, ale iba v prípade splnenia min. C limitu. Účasť však musí byť po schválení Radou SZMP, alebo predsedom SZMP a reprezentačným trénerom. Prihlášky na podujatia musia byť zasielané jedine cez sekretariát SZMP. Dodržanie riadnych termínov prihlášok je v zodpovednosti záujemcov o štart. Nominácie a účasť na vrcholných podujatiach v prípade samofinancovania podliehajú rovnakým pravidlá, prednostne však platí rozhodnutie Rady SZMP o účasti na vrcholnom podujatí.
- plnenie určených limitov je rovnako spojené aj s preplatením nákladov na prípravu v pomere určenom pre plnenie limitov a to po predložení dokladov jasne a preukazateľne spojených s prípravou konkrétneho pretekára, najviac však do pomeru z výšky pridelenej dotácie pre určený účel a daný RTC.
V prípade, že kluby majú problém so zabezpečením prípravy, toto individuálne riešiť centralizáciou prípravy cez SZMP (plány, kontrolné limity, vyhodnotenia, kontrola), ale iba u reprezentantov, ktorí splnia aspoň bodový C - limit za plávanie + kombi.