Členská základňa SZMP

Celkový počet registrovaných členov v SZMP: 317

Počet funkcionárov: 41 z toho športujúcich 16

Počet aktívnych športovcov k 31.06.2017: 276 z toho do 18 rokov 239 a do 23 rokov251