Členská základňa SZMP

Celkový počet registrovaných členov v SZMP: 329

Počet funkcionárov: 37 z toho športujúcich 12

Počet aktívnych športovcov k 30.09.2020: 286 z toho do 18 rokov 239 a do 23 rokov 274