Orgány SZMP

Najvyšším orgánom SZMP je Konferencia SZMP. Koná sa raz do roka, raz za štyri roky je Konferencia volebná. Zúčastňujú sa jej Delegáti zastupujúci riadnych členov ( Kluby) SZMP podľa stanoveného kľúča, ďalej zvolení zástupcovia záujmových skupín (musia byť zvolení min. skupinou 50-tich členov s príslušnosťou k danej záujmovej skupine) a to športovcov a športových odborníkov, všetci s právom hlasu. Kľúč Delegátov musí zohľadňovať právo 1 hlasu pre každý riadne zaregistrovaný Klub SZMP. Ďalší delegáti za Klub s právom hlasovať sa určia na základe počtu aktívnych členov registrovaných v Registre fyzických osôb v športe v príslušnom Klube a to 1 hlas za každých 5-tich aktívnych pretekárov a 1 hlas za každého člena reprezentačného družstva seniorov registrovaného v príslušnom klube. Za Delegáta nemôže byť automaticky schválený funkcionár SZMP len na základe výkonu jeho funkcie v orgáne SZMP. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov s právom hlasovať. Medzi jednotlivými Konferenciami zasadá a riadi SZMP Rada SZMP. Rada SZMP sa volí na 4 - ročné funkčné obdobie. Skladá sa z 5 - 8 členov, z ktorých jeden musí byť pretekármi zvolený zástupca pretekárov. Predseda riadi činnosť SZMP medzi zasadnutiami Rady SZMP prostredníctvom výkonného aparátu - sekretariátu SZMP - ktorý pracuje pod vedením generálneho sekretára SZMP. Sekretariát SZMP koná v rozsahu poverenia Rady SZMP a predsedu SZMP. SZMP navonok zastupuje predseda, alebo generálny sekretár v plnom rozsahu, alebo iný, písomne poverený člen Rady SZMP v rozsahu písomného poverenia schváleného Radou SZMP.

Činnosť a chod SZMP kontroluje a usmerňuje kontrolór SZMP, ktorého funkčné obdobie je 5 rokov.

Rada SZMP si na skvalitnenie a urýchlenie svojej riadiacej činnosti môže vytvárať komisie. Funkčné obdobie jednotlivých komisií je 4 roky.

Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov s právom hlasovať.

Rada SZMP je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady SZMP s právom hlasu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať.

Komisie prijímajú rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušnej komisie s právom hlasu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Rozhodnutia, na ktoré je potrebná kvalifikovaná väčšina všetkých členov najvyššieho orgánu (Konferencie SZMP) s právom hlasu sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných Delegátov s právom hlasovať v tých rozhodnutiach, ktoré jasne stanovujú, určujú, Stanovy SZMP. Jedná sa hlavne o zásadné rozhodnutia, ako vznik, zmena, alebo zánik organizácie, vznik, vstup do obchodných spoločností a podobne.

PrílohaVeľkosť
Súbor Zoznam_Rada(2).docx22.63 KB