Dlhodobé súťaže poriadané SZMP

Slovenský pohár

Dlhodobá súťaž s dĺžkou trvania počas kalendárneho roka. Skladá sa spravidla z 4-8 kôl a finlového preteku. Počet kôl sa riadi aktuálnym kalendárom podujatí SZMP. Vyhodnocujú sa kategórie 12-, 14-, 16- a 18-ročných a kategória "Open" - seniori juniori. Zvlášť mužská a ženská kategória. Podmienkou vyhodnotenia danej kategórie je účasť min. 2 pretekárov. V danej kategórii víťazí pretekár s najvyšším počtom bodov získaných počas sezóny. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie vo finálovej súťaži. Body v ročníku sú pridelované podľa nasledovných pravidiel:

  • zohľadňuje sa počet pretekárov v danej kategórii
  • víťaz dostane body v počte: počet štartujúcich v kategórii +1
  • druhý v poradí v počte: počet štartujúcich v kategórii -1
  • tretí v poradí v počte: počet štartujúcich v kategórii -2
  • logicky sú prideľované ďaľšie body pre umiestnenia
  • posledný dostane 1 bod

 

Pohár Milana Kadleca
Pohár Milana Kadleca získa po finále pretekov Sl. pohára pretekár (zo všetkých vekových kategórií), ktorý získa najviacvumiestnení na 1.mieste. V prípade zhody počtu umiestnení o poradí rozhoduje vyšší počet získaných bodov v celom ročníku súťaže. Pohár je putovný, jeho aktuálny držiteľ je povinný priniesť (resp. doručiť ho) na súťaž finále Slovenského pohára aby mohol byť odovzdaný víťazovi ďaľšieho ročníka.

 

Dlhodobá súťaž v otvorených pretekoch v biathle
Dlhodobá súťaž v otvorených pretekoch v biathle sa koná v 3. kolách. Súťaže organizujú jednotlivé kluby pod záštitou SZMP. Účelom súťaže je aktívne zapojiť čo najväčší počet členov do súťaží bez navyšovanie nákladov klubov na cestovné výlohy. Výsledky sa odovzdávajú v predpísaných formulároch a vyhodnocujú na SZMP. Slúžia ako podklad pre výpočet príspevku jednotlivým klubom na základe výkazu ich aktívnej činnosti, účasti na súťažiach. Formulár pre výsledky, pravidlá a aktuálne výsledky pre príslušný rok sa nachádzajú v prílohe.