Kontaktné údaje

Poštová a kontaktná adresa: Slovenský zväz moderného päťboja Junácka 6 832 80 Bratislava 3

Tel.: +421905650170

e-mail: smpa@pentathlon.sk

IČO: 30788714

DIČ: 2021879893

číslo registrácie na MV SR: VVS/1-900/90-41-6 zo dňa 7.07.2017

číslo účtu pre štátne dotácie: SK71 0200 0000 0017 8531 6455

číslo účtu pre súkromné a vlastné prostriedky: SK46 0200 0000 0017 9974 8953