Registrácia

Informácia pre záujemcov o moderný päťboj

moderný päťboj je náročný šport, s vysokou časovou a finančnou náročnosťou na zabezpečenie tréningu jednotlivých disciplín. Preto výber záujemcov, prípravu a pretekársku činnosť realizujeme podľa určitých pravidiel. V súčasnom období máme kluby moderného päťboja v Bratislave, Banskej Bystrici a v Liptovskom Mikuláši, kde sa pripravujú aj vybraní jedinci zo spádového okolia týchto miest. Kluby v Bratislave zabezpečujú prednostne prípravu reprezentácie, prípravu pretekárov kategórie masters, tréning talentovaných jedincov ( čo znamená plniť limity pre členov centier talentovanej mládeže uvedené na web stránke SZMP, teda napr. pre 15- ročné dievča zaplávať čas na 200 m voľný spôsob za 02:35,00 a zabehnúť 2 km na dráhe za 07:20,00, - to sú najhoršie výkony) a tréning pretekárov, ktorí sa moderným päťbojom zaoberali už v minulosti. V Banskej Bystrici máme kluby zabezpečujúce prípravu reprezentácie, stredisko vrcholového športu, centrum pre talentovanú mládež a jeden klub (ŠK Raja Banská Bystrica), do ktorého sa môže prihlásiť každý záujemca o moderný päťboj, bez ohľadu na výkonnosť a vek. V Liptovskom Mikuláši máme centrum pre talentovanú mládež a súčasne klub ŠK Grafon Liptovský Mikuláš, kde sa tak isto môže prihlásiť každý záujemca o moderný päťboj. Žiaľ naše súčasné priestorové, personálne a finančné možnosti nám neumožňujú iné rozloženie pokrytia záujmu o moderný päťboj. Adresy klubov sú na našej stránke - www.pentathlon.sk - . Posúďte prosím svoje možnosti a výkonnosť, či spĺňate podmienky pre talentovaného športovca (v plávaní a behu), alebo nie a ďalšie je na Vašom osobnom rozhodnutí.

Členom Slovenského zväzu moderného päťboja sa môžete stať po splnení nasledujúcich podmienok:

Registračný poriadok Slovenského zväzu moderného päťboja

Riadny člen: - Kolektívne členstvo: riadne ustanovený klub, oddiel, spolok a podobne (podľa predpisov MV SR o spolkoch) s riadnou registráciou na Ministerstve vnútra SR a s prideleným IČO, DIČ so zaslanou žiadosťou o členstvo v SZMP doplnenou kópiami vyššie uvedených dokladov a po splnení registračných podmienok, tj. vyplnenie predpísaných registračných formulárov a zaslaním žiadosti, príslušných dokladov a potvrdenia o úhrade členských poplatkov na sekretariát SZMP do registračného termínu, t.j.31.03. príslušného roku. Po splnení týchto podmienok sa nový kolektívny člen stáva riadnym členom SZMP po schválení na najbližšom zasadnutí Rady SZMP po 31.03. príslušného roku. Registrácia nového kolektívneho člena je možná iba v registračnom termíne SZMP a to od 01.01. do 31.03. príslušného roku. Mimo registračného termínu nie je možná žiadna registrácia nového riadneho člena. - Individuálne členstvo: individuálnym členom SZMP sa stáva žiadateľ po zaslaní žiadosti o individuálne členstvo a uhradením členského príspevku na sekretariát SZMP do 31.03. príslušného roku. Individuálnym členom SZMP sa stáva po schválení na najbližšom zasadnutí Rady SZMP po 31.03. príslušného roku. Registrácia nových individuálnych členov je možná iba v riadnom registračnom termíne SZMP a to od 01.01. do 31.03. príslušného roku. - Členské príspevky riadnych členov sú povinné v rozsahu upravenom Stanovami SZMP, prípadne schválením interných predpisov Radou SZMP - Práva a povinnosti riadnych členov sú upravené Stanovami SZMP a internou smernicou schválenou Radou SZMP - Riadni členovia SZMP majú právo hlasu riadneho delegáta a to- kolektívni členovia – podľa kľúča schváleného Radou SZMP a to najmenej 60 dní pred konaním Konferencie SZMP, - individuálni členovia – jedným hlasom a to nimi zvoleným delegátom, ktorý ich bude zastupovať na Konferencii SZMP. Meno zástupcu individuálnych členov sú títo povinní písomne oznámiť na sekretariát SZMP najmenej 2 dni pred konaním Konferencie SZMP - Registrácia riadnych členov SZMP je povinná každoročne v riadnom registračnom termíne. Už zaregistrovaní členovia pre registráciu vyplňujú len predpísané registračné formuláre, noví členovia sa registrujú podľa vyššie uvedených podmienok.

Klub priateľov SZMP: - Iní jednotlivci, organizácie a zložky, ktorí nie sú riadnymi členmi SZMP sa môžu stať individuálnymi, alebo kolektívnymi členmi SZMP v Klube priateľov SZMP. K registrácii je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát SZMP. Ich práva a povinnosti sú upravené písomnou dohodou a Stanovami SZMP, ktoré vymedzujú vzájomné vzťahy medzi Klubom priateľov SZMP a SZMP. Registrácia v Klube priateľov SZMP je po dohode so SZMP možná v priebehu celého príslušného roku. Členský príspevok v Klube priateľov SZMP je dobrovoľný. - Takýto členovia nemajú riadny hlas, svoje názory, pripomienky môžu písomne predkladať orgánom SZMP - Registrácia členov Klubu priateľov SZMP nie je povinná každoročne.

Ukončenie členstva: - Členstvo v každej podobe zaniká v SZMP ak: - O to požiada písomne člen SZMP - Ak zanikne, alebo inak ukončí SZMP svoju činnosť - Ak člen vážne poruší stanovy SZMP a je mu rozhodnutím Konferenciou SZMP ukončené členstvo v SZMP - Nesplní podmienky registrácie a ani po vyzvaní neuvedie daný stav do poriadku - Člen neprejaví záujem o registráciu

V Bratislave 28.01.2001                                             Schválené: Konferencia SZMP, Banská Bystrica 27.01.2001

Prestupový poriadok Slovenského zväzu moderného päťboja:

1. Pretekár môže prestúpiť do iného oddielu, klubu, spolku v termíne od 1. decembra bežného roka do 31. januára nasledujúceho roka za podmienok: - Písomne predloží žiadosť o prestupe - Zaistí k tejto žiadosti písomný súhlas s prestupom od materského klubu a aj od klubu do ktorého chce prestúpiť.

2. Doklady potrebné k prestupu, spolu s registračným preukazom, predloží, pošle pretekár, alebo klub do ktorého pretekár prestupuje, na sekretariát SZMP a to v riadnom prestupovom termíne.

3. Po splnení týchto náležitostí mu bude prestup schválený a považovaný za platný a sekretariát SZMP pretekárovi vystaví nový registračný preukaz. Tento prestup bude následne potvrdený na najbližšom zasadnutí Rady SZMP.

4. Pokiaľ materský klub nesúhlasí s prestupom pretekára v danom roku, potom k ďalšiemu prestupovému termínu bude jeho prestup automaticky schválený. V priebehu sezóny však pretekár môže súťažiť, ale za materský klub.

5. Iný prestupový termín nie je možný, bude akceptovaný len u: - Vojakov základnej vojenskej služby - V závažných prípadoch, pokiaľ ide o záujmy štátnej reprezentácie, môže Rada SZMP na žiadosť reprezentačného trénera a pretekára udeliť výnimku k prestupu, ale len so súhlasom materského klubu. 6. Pretekárom sa povoľuje hosťovanie v inom klube než v akom je zaregistrovaný po dohode oboch klubov po dobu 1 roka. Oba kluby sú povinné o tejto dohode písomne informovať sekretariát SZMP v riadnom prestupovom termíne.

V Bratislave 28.01.2001                                                    Schválené: Konferencia SZMP, Banská Bystrica 27.01.2001

Pokyny k registrácii:

 

1. členský poplatok 1,- EUR / za každého člena a 10,- EUR za registráciu klubu

2. členské poplatky za členov klubov prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou na účet SZMP číslo: IBAN SK46 02000000001799748953   VÚB Bratislava, Vajnorská 100 (správa pre prijímateľa – „členské“ a registračný poplatok klubu”) do 31.03.príslušného roku.

3. na registráciu používajte prosím iba priložené tlačivá, alebo tlačivá zo stránky SZMP www.pentathlon.sk . Je potrebné vyplniť obe tlačivá – formulár A – registrácia klubov a formulár B – členská základňa. Povinné údaje pre registráciu sú – meno, priezvisko, dátum narodenia (úplný), aktuálna adresa a RČ (aktívny pretekár) a v kolonke športovec uviesť – A, aktívny (štart na oficiálnom podujatí) v minulom roku; N, neštartoval v minulom roku ( údaje sa zadávajú do centrálneho registra pre poskytovanie štátnej dotácie). Ďalší členovia ("neaktívny") sa registrujú na základe údajov - meno a priezvisko, adresa a rok narodenia (údaje sa nezadávajú do centrálneho registra). Všetky údaje sú spracovávané a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.