Registrácia

Informácia pre záujemcov o moderný päťboj

moderný päťboj je náročný šport, s vysokou časovou a finančnou náročnosťou na zabezpečenie tréningu jednotlivých disciplín. Preto výber záujemcov, prípravu a pretekársku činnosť realizujeme podľa určitých pravidiel. V súčasnom období máme kluby moderného päťboja v Bratislave, Banskej Bystrici a v Liptovskom Mikuláši, kde sa pripravujú aj vybraní jedinci zo spádového okolia týchto miest. Kluby v Bratislave zabezpečujú prednostne prípravu reprezentácie, prípravu pretekárov kategórie masters, tréning talentovaných jedincov ( čo znamená plniť limity pre členov centier talentovanej mládeže uvedené na web stránke SZMP, teda napr. pre 15- ročné dievča zaplávať čas na 200 m voľný spôsob za 02:35,00 a zabehnúť 2 km na dráhe za 07:20,00, - to sú najhoršie výkony) a tréning pretekárov, ktorí sa moderným päťbojom zaoberali už v minulosti. V Banskej Bystrici máme kluby zabezpečujúce prípravu reprezentácie, stredisko vrcholového športu, centrum pre talentovanú mládež a jeden klub (ŠK Raja Banská Bystrica), do ktorého sa môže prihlásiť každý záujemca o moderný päťboj, bez ohľadu na výkonnosť a vek. V Liptovskom Mikuláši máme centrum pre talentovanú mládež a súčasne klub ŠK Grafon Liptovský Mikuláš, kde sa tak isto môže prihlásiť každý záujemca o moderný päťboj. Žiaľ naše súčasné priestorové, personálne a finančné možnosti nám neumožňujú iné rozloženie pokrytia záujmu o moderný päťboj. Adresy klubov sú na našej stránke - www.pentathlon.sk - . Posúďte prosím svoje možnosti a výkonnosť, či spĺňate podmienky pre talentovaného športovca (v plávaní a behu), alebo nie a ďalšie je na Vašom osobnom rozhodnutí.

Členom Slovenského zväzu moderného päťboja sa môžete stať po splnení nasledujúcich podmienok:

Registračný poriadok Slovenského zväzu moderného päťboja,

úplné znenie registračného poriadku SZMP sa nachádza dolu v prílohe.

Prestupový poriadok Slovenského zväzu moderného päťboja,

úplné znenie registračného poriadku SZMP sa nachádza dolu v prílohe.

 
Pokyny k registrácii:

 

1. členský poplatok 1,- EUR / za každého člena a 10,- EUR za registráciu klubu

2. členské poplatky za členov klubov prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou na účet SZMP číslo: IBAN SK46 02000000001799748953   VÚB Bratislava, Vajnorská 100 (správa pre prijímateľa – „členské“ a registračný poplatok klubu”) do 31.03.príslušného roku.

3. na registráciu používajte prosím iba priložené tlačivá, alebo tlačivá zo stránky SZMP www.pentathlon.sk . Je potrebné vyplniť obe tlačivá – formulár A – registrácia klubov a formulár B – členská základňa. Povinné údaje pre registráciu sú – meno, priezvisko, dátum narodenia (úplný), aktuálna adresa a RČ (aktívny pretekár) a v kolonke športovec uviesť – A, aktívny (štart na oficiálnom podujatí) v minulom roku; N, neštartoval v minulom roku ( údaje sa zadávajú do centrálneho registra pre poskytovanie štátnej dotácie). Ďalší členovia ("neaktívny") sa registrujú na základe údajov - meno a priezvisko, adresa a rok narodenia (údaje sa nezadávajú do centrálneho registra). Všetky údaje sú spracovávané a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.